Chúng tôi hiểu rằng sự thành công trong kinh doanh của chúng tôi không chỉ là nhờ vào các sản phẩm của Hợp tác xã, mà còn nhờ vào sự đóng góp của các cán bộ công nhân viên- đó là tài sản quan trọng nhất đối với chúng tôi.

Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra văn hóa của hợp tác xã để xây dựng môi trường làm việc tốt đẹp. Nói cách khác, chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn làm việc của mỗi cán bộ công nhân viên Hợp tác xã.

Giá trị

Chúng tôi cam kết đạt được sự tăng trưởng bền vững trong kinh doanh thông qua đội ngũ nhân viên được giao quyền, hành động với tinh thần trách nhiện và xây dựng lòng tin.

  • Chúng tôi luôn luôn phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển.
  • Quan tâm tới khách hàng, người tiêu dùng.
  • Chỉ bán những sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.
  • Kinh doanh trung thực và vô tư.
  • Cân đối giữa những thành quả ngắn hạn và chiến lược dài hạn
  • Tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau thành công

Quy tắc ứng xử

Quy tắc ứng xử cho thấy cách chúng tôi thực hiện hoạt động kinh doanh một cách đúng đắn. Quy tắc ứng xử là cốt lõi những điều mà công ty ứng xử. Mỗi nhân viên trong công ty luôn tuân thủ và áp dụng quy tắc ứng xử vào mọi khía cạnh trong công việc.

  • Tôn trọng tại nơi làm việc
  • Chính trực trên thị trường
  • Đạo đức trong hoạt động kinh doanh
  • Trách nhiệm với đối tác cũng như khách hàng.