Một số hình ảnh về hợp tác xã quốc anh

GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA HỢP TÁC XÃ QUỐC ANH

 

QUY MÔ TRANG TRẠI

Giai đoạn 1: Quy mô đã thực hiện và đi vào hoạt động

+ Diện tích: 900 m²

+ Số lượng: 3000 cặp chim bố mẹ

Giai đoạn 2: Trang trại đang trong giai đoạn xây dựng, phát triển về quy mô và diện tích.

+Diện tích: 2.400 m2

+Số lượng: 7.000 cặp chim bố mẹ

– Khi trang trại đi vào ổn định: 10.000 cặp chim bố mẹ.

– Dự kiến thu hoạch từ 10.000 cặp chim bồ câu bố mẹ: (chưa tính các chi phí khác)

Năng suất: 40-50 con/cặp bố mẹ/năm

Giá chim thương phẩm đã bình ổn ≈ 130.000đ/ cặp chim thương phẩm.

– Số tiền thu nhập từ 1 cặp chim bố mẹ/năm: 25x130x85% ≈ 2.760.000 đồng – 500.000đ (tiền thức ăn, thuốc) = 2.260.000đ

– Số tiền thu nhập từ 10.000 cặp chim bố mẹ/năm: 2.260.000×10.000 =22.600.000.000đ